Informácie o nás

Materská škola je 4- triedna s celodennou starostlivosťou pre deti duševne a telesne zdravé.

Vlastné zameranie materskej školy

Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, záujmov a potrieb detí a spoločnosti. S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno-vzdelávacej práce. Profilácia je zameraná v súčinnosti s prípravou na vstup dieťaťa do základnej školy a kooperáciu s bežným životom. Zameranie našej MŠ je rozdelené do nasledovných 2 oblastí:

A Oblasť prírodovednej gramotnosti- Záhumníček skúma, báda

B Oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti- Záhumníček spoznáva písmenká

A Oblasť prírodovednej gramotnosti- Záhumníček skúma, báda

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v materskej škole by malo byť realizované takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učiť deti experimentovať a rozvíjať ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Koncepcia prírdovedného zamerania je inšpirovaná vedeckými a výskumnými postupmi. Deti riešia jednoduché výskumné otázky prostredníctvom vedeckých postupov (primeraných detskému príjemcovi a podmienkam MŠ). Proces hľadania odpovedí na otázky vychádza z aktuálnych predstáv, ktoré sú postavené na predchádzajúcich skúsenostiach dieťaťa s danou problematikou. Vyvodenie záverov predstavuje proces zhromažďovania relevantných dôkazov.

Cieľom je naučiť deti experimentovať a rozvíjať schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Obsahom prírodovedného vzdelávania je vysvetľovanie vecí, ktoré bežne používajú. Rozvíja sa schopnosť vytvoriť otázku, ktorá identifikuje jednoduchý výskumný problém. Tieto následne formulujú do hypotéz a predpokladov. Pri používaní výskumných aktivít v edukačnom procese deti zisťujú, že sú schopné vysvetliť pozorované javy prostredníctvom svojich vlastných schopností. Tento fakt prispieva k motivácii dieťaťa k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti prírodných vied.

B Oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti- Záhumníček spoznáva písmenká

V rámci komunikatívnych kompetencií sa u dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania očakáva osvojenie si predčitateľskej gramotnosti. V materskej škole sa predčitateľská gramotnosť rozvíja ako príprava na zvládanie a osvojenie si procesu čítania a písania v základnej škole. Realizuje sa formou podpory objavovania písania a čítania v sociálnej interakcii. Príprava dieťaťa na tento proces je úzko prepojená s rozvojom sekundárnych schopností dieťaťa a to prostredníctvom rozvoja zrakového, sluchového, taktilno- kinestetického vnímania, pamäti, pozornosti, myslenia a reči. Výhodou v predprimárnom vzdelávaní je, že dieťa môže slobodne tvoriť obsah a reprodukovať význam počutého textu, čo dáva možnosť rozvíjaniu slovnej zásoby, fantázie a obrazotvornosti.

Podpora počiatočného čítania a písania sa usiluje predovšetkým o vytvorenie pozitívneho vzťahu k týmto procesom v škole. Dáva možnosť množstva situácií, v ktorých sa dieťa nenásilnou formou stretáva s textom v rôznych podobách. V tomto procese ide predovšetkým o nadobúdanie skúseností s písanou rečou. Prispieva k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie. Stimuluje sa vývin reči v jeho všetkých rovinách. Vývin gramotnosti prispieva k porozumeniu čítaného textu, chápaniu významu a funkcií písaného textu a uvedomovania si vzájomného vzťahu medzi písaným a hovoreným jazykom. V neposlednom rade rozvíja pozitívny vzťah k literatúre, ku knihám, kultúre a budúcemu vzdelávaniu sa. Dieťa si osvojuje analyticko- syntetické schopnosti prostredníctvom analýzy slova.

Rozvíja sa proces fonetického uvedomovania formou určovania počiatočnej alebo poslednej hlásky v počutom slove. Osvojuje si schopnosť porozumenia textu, čo je základom učenia sa napríklad predmetov z oblasti prírodných vied. Pri počiatočnom písaní sa rozvíjajú grafomotorické zručnosti, ktoré sa odzrkadlia pri osvojovaní si písanej formy jazyka v škole. Dieťa objavuje súvislosti s pretransformovaním fonémy do grafémy. 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30