Poplatky

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku č. 5

2. Materské školy
2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
Dieťa v MŠ Úhrada v €:

do 3 rokov 50 €

od 3 rokov 14 €

Príspevok sa uhrádza šekom, bezhotovostným bankovým prevodom, platbou v pokladni MsÚ v Nitre do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

2.2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

2.3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30