Poplatky

Na základe všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 zo dňa 27.6.2019  (v znení dodatku č.1., 2., a 3.) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno– zdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry určuje s účinnosťou od 1.1.2021 pre:
 
materské školy výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
 
Dieťa v MŠ................................20,-€
 
Príspevok sa uhrádza poštovou poukážkou alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet:
 
SK17 0900 0000 0051 6204 8309 s variabilným symbolom dieťaťa  a menom a priezviskom dieťaťa do správy.
 
Rodičia nemusia nosiť doklad o úhrade iba v prípade platby poštovou poukážkou. 
 
Príspevok sa uhrádza mesačne vopred  do 10.dňa v kalendárnom mesiaci na základe § 28 ods.4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní.
 
2.2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 
2.3 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.
 
 
 
 

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30