Rada školy

 

Nadobudnutím účinnosti zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zadefinovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy rada školy.

V zmysle §8 ods. 5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení Mesto Nitra ako zriaďovateľ Materskej školy Za Humnami 28 ustanovuje  Radu školy  na funkčné obdobie od 24.3.2016  do 23.3.2020. 

 

Zloženie rady školy:

 

Pedagogický zamestnanec-  predseda

Mária Miklášová

Pedagogický zamestnanec- podpredseda

Mgr. Klaudia Hajdu

Nepedagogický zamestnanec

Martina Wachalová

Rodič

PaedDr. Peter Antala

Rodič

Ing. Ivan Koprda

Rodič

Mgr. Lucia Bako Klepancová

Delegovaný za zriaďovateľa

JUDr.Filip Barbarič,MPH

Delegovaný za zriaďovateľa

Darina Mikulášiková

Delegovaný za zriaďovateľa

 Mgr. Anna Kuklová

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30