Rada školy

 

Nadobudnutím účinnosti zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zadefinovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy rada školy.

V zmysle §8 ods. 5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení Mesto Nitra ako zriaďovateľ Materskej školy Za Humnami 28 ustanovuje  Radu školy  na funkčné obdobie od 1.10.2020 do 30.9.2024 

 

Zloženie rady školy:

 

Pedagogický zamestnanec-  predseda

Lucia Ďurejeová

Pedagogický zamestnanec

Ing. Antónia Šoltýsová

Nepedagogický zamestnanec

Oľga Viglacká

Rodič

Mgr. Lenka Válkyová

Rodič

Ing. Marek Urban

Rodič

Ing.arch. Juraj Čerešňák

Delegovaný za zriaďovateľa

Ing.Martin Horváth

Delegovaný za zriaďovateľa

Darina Ďurčová

Delegovaný za zriaďovateľa

Ing. Peter Oremus,PhD

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30