Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy Za Humnami 28 v Nitre  na školský rok 2021/2022 sa bude konať v dňoch 4.5.2021 a 5.5.2021
 
Žiadosti sa budú podávať nasledovnými spôsobmi v dňoch 4.5.a 5.5.2021:
 
 • poštou na adresu: MŠ Za Humnami 28, 94901 Nitra 
 • elektronicky -odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu:  mszahumnami@smsnitra.sk 
 • osobne do poštovej schránky v MŠ – vľavo od malej brány z vnútra objektu v dňoch 4.5. a 5.5.2021 v čase od 8:00- 16:00.
 • Pokiaľ nemáte možnosť si vytlačiť žiadosť v týchto dňoch bude  možné si ju zobrať pri poštovej schránke a tam ju aj vypísať. 
 • Osobne v riaditeľni MŠ v dňoch 4.5. a 5.5.2021 v čase od 11:00- 15:00
 • Odovzdávanie žiadostí bude prebiehať bez prítomnosti detí za dodržania všetkých epidemiologických opatrení (rúško, odstup, dezinfekcia), žiadosť prinesie iba jeden zákonný zástupca. Nebude možné si prezrieť triedy a ani zdržiavať sa v materskej škole.  
 • Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi pokiaľ sú na rodnom liste ( aj rozvedené páry). 
Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní- bez tohto dokladu je žiadosť neúplná a nebude akceptovaná. 
 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 
Žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ: TU
 
Podmienky prijímania detí do materskej školy:
 
V súlade s §59  ods.2 zákona 209/2019, ktorým sa dopĺňa zákon o výchove a vzdelávaní 245/ 2008 sa prednostne prijímajú: 
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho  vzdelávanie povinné ( t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov) s trvalým pobytom v spádovej oblasti
 2. deti , ktoré boli do MŠ zaradené z nariadenia súdu.

V prípade väčšieho záujmu rodičov, ako je kapacita MŠ sa prednostne prijímajú: 

 1. deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 roky,
 2. deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu materskú školu,
 3. mladšie deti ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity MŠ.

Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby   malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).

 
 
Pre deti ktoré dovŕšia do 31.8.2021 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné, takéto deti budú prednostne prijímané pokiaľ majú trvalý pobyt v spádovej oblasti .  
 
Spádová oblasť pre MŠ Za Humnami: TU.
 
Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky: 
v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku,
v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,
v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes,
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou.
 
 
 
 
 

Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30