Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy Za Humnami 28 v Nitre na školský rok 2023/2024 sa bude konať v
 
dňoch 3.5.2023 a 4.5.2023
 
Žiadosti sa budú podávať nasledovnými spôsobmi:
 •  osobne v riaditeľni MŠ v čase od 8:00 - 12:00 , 12:30- 16:00
 •  elektronicky -odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom E-mailu na adresu: mszahumnami@smsnitra.sk
 •  poštou , alebo kuriérom na adresu: MŠ Za Humnami 28, 94901 Nitra
Pokiaľ nemáte možnosť si vytlačiť žiadosť v týchto dňoch bude možné si ju zobrať pri riaditeľni MŠ.
 
Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o
povinnom očkovaní- bez tohto dokladu je žiadosť neúplná a nebude akceptovaná.
 
Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi pokiaľ sú na rodnom liste.
 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast.

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ: TU

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 •  zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
 •  dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.
Dôležité:
 
Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a
vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch
zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 
 •  jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinnostívo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 •  jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo vec neznesie odklad,zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa ( príloha 1, vyhlásenie ťažko prekonanetľné prekážky.docx (21231) ).
 • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha 2, podpisovanie 1. ZZ.docx (21399))

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
 
 
Na základe § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú:
 •  deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 •  deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 •  deti, ktoré sú v MŠ zaradené z nariadenia súdu.
 
Ostatné podmienky prijímania detí:
 
 
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Za Humnami28,
v Nitre po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne
vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej
školy prednostne prijaté deti:
 
 •  ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku
2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas Centra
poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
 •  deti, ktorých súrodenec je prijatý do našej materskej školy,
 •  deti, ktoré bývajú v lokalite Chrenová,
 •  deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej MŠ.
 •  ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku 5, 4, 3 roky,
Výnimočne možno prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne
a kapacitné podmienky.
 
Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne
návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).
 
Pre deti ktoré dovŕšia do 31.8.2023 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné, takéto deti budú
prednostne prijímané pokiaľ majú trvalý pobyt v spádovej oblasti .

 

Spádová oblasť pre MŠ Za Humnami: TU.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:
 
v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku,
v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu, NKS
v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes,
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou.

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra

konzultačné hodiny riaditeľka
pondelok - piatok od 10:30- 12:00


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30