Zápis do MŠ

Zápis detí do materskej  školy Za Humnami 28

pre školský rok 2O19/2020

 

bude dňa 6.5.2019 t.j. pondelok od 8:00- do 16:00 hod.

 

Zápis detí bude prebiehať centrálne v priestoroch Mestského úradu  v Nitre v zasadačke ( č. dverí 209  - 2. poschodie)

 

Zápisu predchádzajú „Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ  v dňoch 29. 4. 2019 a 30. 4.2019 v čase od 14.30 do 16.30 hod .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

·         žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísanú oboma rodičmi),

·         potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast so záznamom o očkovaní / neočkovaní, (bez tohto záznamu bude žiadosť neúplná a nebude akceptovaná),

·         k nahliadnutiu rodný list dieťaťa,

·        ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk , alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade, prípadne TU.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy.

 

  V súlade s §59 Školského zákona 245/ 2008 sa prednostne prijímajú: 

1.      deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2019,

2.      deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

3.      deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

V prípade väčšieho záujmu rodičov, ako je kapacita MŠ sa prednostne prijímajú:

4.      deti, ktoré do septembra 2019 dovŕšia vek 3 roky,

5.      deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu materskú školu,

6.     mladšie deti ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity MŠ,

7.      nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby   malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).

 

 


Kontakt

MŠ Za Humnami 28

Za Humnami 28
949 01 Nitra


037/733 42 34

Prevádzka MŠ:
6:30- 16:30